Goede doel 2019

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de Wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de Wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park (en heel zelden daarbuiten). Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.

Als Vogelinformatiecentrum ondersteunen we het Wadden Vogelfestival en koppelen we een aantal activiteiten aan de soort van het jaar 2019. Wij willen graag de Duinvogels waaronder de Wulp (maar ook de Tapuit, Roodborsttapuit, Blauwe Kiekendief, Velduil en Nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

AGAMI Wulp Ralph Martin 113476 Small

Het aantal broedparen van de Wulp is landelijk, en ook op Texel, enorm teruggelopen. Het is wellicht een van de meest schaarse weidevogels geworden. Niet alleen als weidevogel, ook als broedvogel van de duinen is het een steeds schaarsere broedvogel geworden.

In de loop van dit jaar zullen we in overleg met de beheerder van de duinen (Staatsbosbeheer) overleggen hoe we geld nuttig kunnen inzetten om duinvogels, zoals de Wulp, op Texel te behouden.

wulp20090214 mp 001

Na een sterke afname in de laatste 25 jaar heeft Texel de laatste jaren een stabiele populatie van circa 30 broedparen Tapuiten. Op Texel heeft de Tapuit geen last van de Vos, echter de verwilderde kat is wel een grote bedreiging. Ook de toenemende druk van wandelaars buiten de gangbare paden is in sommige gebieden (zoals de Eierlandsche Duinen) een probleem. Desondanks weet de Tapuit zich de laatste jaren te handhaven. Circa 10% van de Nederlandse Tapuiten broedt nog op Texel, iets om trots op te zijn. Met het opgehaalde sponsorgeld hopen we naast de Wulp ook de Tapuit nieuwe kansen te geven. Als dit helpt, dan helpt het ook soorten als Roodborsttapuit, Nachtzwaluw en Velduil.

tapuit005 Medium

natuurjournaal deel 1 2011 07

nieuwjaarswens 13 14

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl