Het meest noordelijke punte van het Nationaal Park Duinen van Texel ligt bij de vuurtoren. Net ten oosten van de vuurtoren ligt het Renvogelveld. Het is een natuurgebied tussen de vuurtoren en Duinpark/restaurant De Robbenjager. Langs de weg ligt een uitkijkpunt waar je zicht hebt over het gehele natuurgebied. De noordpunt is uniek als het om trekvogels gaat. Op de natte graslanden zijn tal van bijzondere vogels te zien. Dit is het Vogelkijkpunt waar je moet zijn om te genieten van de vogeltrek en om bijzondere vogels waar te nemen.

wvf038

Vogelsoorten als Gele Kwikstaart, Noordse Kwikstaart, Engelse Kwikstaart, Paapje, Roodborsttapuit, Tapuit, Rietzanger, Beflijster, Nachtegaal, Kneu, zijn vaak wel op of rondom de natte weilanden te zien, op de waterplasjes zitten veel eenden en steltlopers zoals Bosruiter, Witgatje, Oeverloper, Wintertaling, Zomertaling, Pijlstaart, Krakeend en Smient. Soms wordt er daar ook een Amerikaanse Smient of Gestreepte Strandloper gezien

luchtfoto renvogelveld 001 Large

Leuk is te vermelden dat de inrichting van het natuurgebied en de aanleg van de vogelkijkpunten mogelijk zijn gemaakt met geld wat bijeengebracht is door de vogelexcursies van het Vogelinformatiecentrum en het Nationaal Park.

foto vogelkijkpunt Renvogelveld 004 Large

amsmient20090419 mp 030

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl