Huren van optiek

In het Vogelinformatiecentrum kunt u ook terecht voor het huren van optiek.

Wilt u een verrekijker huren voor één of meerdere dagen, dan hebben wij daarvoor goede verrekijkers van Bynolyt. Deze zijn er in de modellen 8×42 en 10×42. De huurprijs is 10 euro per dag en voor een volle week rekenen we zes dagen. De borg voor deze kijkers bedraagt 75 euro. Ook hebben we meerdere telescopen in de verhuur. Dit zijn telescopen van Swarovski of Meopta. De huur hiervan is 25 euro per dag en ook hier betaalt u voor een volle week maar zes dagen. De borg voor het huren van een telescoop bedraagt 150 euro. De huurprijs van een telescoop is altijd inclusief een goed statief.

Mocht u een statief vergeten zijn, ook die hebben we in de verhuur. De kosten hiervan bedragen 10 euro per dag en de borg 50 euro.

Reserveren van bovenstaande huurkijkers, huurtelescopen of een statief kan via het contactformulier. Let op: de beschikbaarheid is beperkt.

Verhuurvoorwaarden.
Overeenkomst voor uitlenen van verrekijkers en telescopen.

1. Object van overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op een verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires, welke gesloten is tussen enerzijds de verhuurder en anderzijds in de overeenkomst genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.

2. Duur van de overeenkomst.
De overeenkomst is gesloten voor een vooraf bepaalde periode. Wanneer de huurder de overeenkomst wenst te verlengen dan brengt de huurder het Vogelinformatiecentrum tijdig per mail of telefonisch op de hoogte. De verhuurprijs wordt aangepast naargelang de verlenging duurt.

3. Levering en terugbezorging.
De huurder dient de verhuurde goederen bij de verhuurder af te halen en bij beëindiging van het contract de goederen terug te brengen. De terug bezorging gebeurt altijd in de winkel op Texel.

4. Controle op goede staat van de goederen.
De goederen worden steeds in optimale staat verhuurd. De huurder is verplicht de goederen grondig te inspecteren op gebreken bij beëindiging van het contract en brengt de verhuurder op de hoogte van mogelijke gebreken.

5. Verplichtingen huurder.
De huurder mag geen veranderingen aanbrengen, zelf geen reparatie uitvoeren want dan vervalt de garantie. Onderverhuur en beschikbaar stellen van de goederen aan derden enkel met voorafgaande toestemming van verhuurder.

6. Reparaties.
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van niet vakkundige behandeling, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enige andere oorzaak die niet als normale slijtage kan beschouwd worden, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk, en extra aan de huurder in rekening gebracht.

7. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd van de huurperiode en de huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren ook tegen diefstal, verlies, beschadiging, etc…of ten gevolge van brand. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek te melden en te vergoeden aan de verhuurder.

8. Aansprakelijkheid.
Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect in gevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaart. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden. Huurder is altijd aansprakelijk voor de schade aan de gehuurde goederen.

9. Opzegging / ontbinding.
De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan enkel door het terugbezorgen van de gehuurde goederen bij de verhuurder.
Bij beëindigen van de overeenkomst zullen de verhuurde goederen in dezelfde conditie, waarin ze verstrekt werden, en geheel gereinigd, weer te beschikking gesteld worden van de verhuurder. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen, beschadigd zouden zijn, dat de huurder niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie of reinigingskosten in rekening te brengen.

10. Wijzigingen.
Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

11. Betaling
De wijze van betaling kan gebeuren in het Vogelinformatiecentrum per Pin (uitsluitend via de bankkaart, geen creditkaart) of per contant.

Het Vogelinformatiecentrum is samenwerkingspartner van Waarneming.nl