Onze plannen om de huiszwaluw te helpen

Vogelbescherming Nederland en Sovon hebben voor 2018 de huiszwaluw uitgeroepen tot vogelsoort van het jaar. Heel 2018 willen ze meer aandacht vragen voor deze schitterende en uiterst nuttige zwaluwsoort. Ook op Texel willen we met het Wadden Vogelfestival en de Texel Big Day aandacht vragen voor deze vogel. Gelukkig zien we de huiszwaluw nog op veel plekken en gaat het de laatste jaren misschien zelfs weer iets beter. Maar feit is dat het aantal broedvogels in vergelijking met 30 jaar terug fors minder is. Lees hier waarom en hoe we de huiszwaluw willen steunen.

AGAMI Huiszwaluw Common House Martin Delichon urbicum Marc Guyt 88720
Vanaf begin jaren zeventig is het aantal broedparen van de huiszwaluw in ons land met ruim 80% gedaald. Waarschijnlijk was de afname van insecten daarvan een belangrijke oorzaak. Sinds 2000 neemt de populatie weer licht toe. Ook op Texel; van 37 broedparen in 1997 en 192 in 2007 naar een aantal van 408 in 2017. Dat willen we graag zo houden en vandaar dat we graag nu in actie komen.

Rondom de huiszwaluw is nog veel onduidelijk. Eigenlijk weten we niet of nauwelijks waarom de soort zo achteruit ging en ook niet of nauwelijks waarom de soort nu weer voorzichtig vooruit gaat. Vogelbescherming Nederland en Sovon vragen juist hierom aandacht voor de huiszwaluw. Als de soort zich blijft ontwikkelen zoals die nu doet dan zou die van de Rode Lijst afkunnen als zijnde niet meer bedreigd. Maar zover is het nog niet. Op Texel helpen we met het Wadden Vogelfestival / Texel Big Day door ook de aandacht te vragen voor de huiszwaluw. Met het ingezamelde geld willen we samen met de burgers een aantal concrete maatregelen nemen waarvan we weten dat het de huiszwaluw helpt.

• Aanleg van modderpoelen
• Creëren en behouden van nestgelegenheid
• Geven van voorlichting

AGAMI Huiszwaluw Common House Martin Delichon urbicum Marc Guyt 88541
Huiszwaluwen metselen, meestal in kolonieverband, een nest van zand en klei tegen bijvoorbeeld een gevel van een huis, schuur of onder een brug. Om het nest te kunnen bouwen is het belangrijk dat er op het juiste moment in de omgeving modderpoelen beschikbaar zijn. Door droogte, te steile oevers enzovoorts is er op minder plekken de juiste modder aanwezig.
Huiszwaluwen jagen op vliegende insecten boven waterrijke plekken en het is dan ook van belang dat de vogels in deze omgeving een plek vinden om een nest te bouwen. Niet overal waar deze voedselplekken zijn is goede broedgelegenheid en niet overal waar goede broedgelegenheid is, zijn de huiszwaluwen gewenst.
Voorlichting is dus belangrijk, zodat de “geluksvogels” die huiszwaluwnesten aan de gevel hebben hier trots op zullen zijn en advies krijgen over hoe men bijvoorbeeld poep eenvoudig kan opvangen met een plankje onder het nest om overlast te voorkomen. Daarnaast willen we voorlichting geven over hoe men zelf nestgelegenheid kan creëren, waar modderpoelen het beste kunnen worden gecreëerd én in stand gehouden kunnen worden.

We willen dit bereiken door:

• Op een aantal geschikte locaties, waar al huiszwaluwen in de omgeving broeden en foerageergebieden zijn, willen we 2-3 huiszwaluwtillen plaatsen. Dit zijn palen met in de top een platform met kunstnesten voor de huiszwaluwen. Gebleken is dat huiszwaluwen graag gebruik maken van deze kunstlocaties, mits ze op de goede plekken gezet worden. Wanneer er huiszwaluwen in deze tillen gaan broeden hebben we meteen een fantastische plek om voorlichting te geven en kan iedereen kijken naar de af en aan vliegende broedende huiszwaluwen.

huiszwlauwtil 001

• Het aanbieden van kunstnesten aan particulieren die deze op kansrijke plekken willen ophangen.
• Samen te werken met de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw, zij zullen bekijken waar er modderpoelen kunnen worden gecreëerd én in stand gehouden kunnen worden.
• Het maken van een brochure met informatie over de soort en inspiratie om de huiszwaluwen te helpen.
• Ook zou het leuk zijn een bordje of stickers te maken voor mensen die een voor huiszwaluw vriendelijke gebouw of omgeving creëren. Zo kan iedereen zien dat deze soort daar gesteund wordt.

Om geld op te halen organiseren we op 12 & 13 mei het Wadden Vogelfestival en de Texel Big Day.
We doen dit door het organiseren van vogelexcursies en het benaderen van sponsoren. Daarnaast gaat een groot aantal teams op zaterdag 12 mei om 00:00u van start met de Texel Big Day om 24 uur lang te vogelen om daarmee sponsorgeld op te halen.
Steun je favoriete team met een donatie

Meer informatie op:
www.jaarvandehuiszwaluw.nl
Een informatief huiszwaluw filmpje van Vogelbescherming

Bron aantallen: Raad, J.A. de & L.I. Kooistra (redactie) 2018. Vogels op Texel – Jaaroverzicht 2017. Texel.

AGAMI Huiszwaluw Common House Martin Delichon urbicum Marc Guyt 88174