Goede Doel 2022

In 2022 zal het Vogelinformatiecentrum zich inzetten voor de strandbroedvogels van Nederland.  Het geld wat gedurende 2022 wordt ingezameld gaat onder andere naar de bescherming van strandbroedvogels en zo zal ook het Wadden Vogelfestival zal in 2022 in het teken staan van de kustbroeders, waaronder de Kluut en de Bontbekplevier. Veel soorten kustbroedvogels hebben het momenteel erg moeilijk in Nederland. Zij hebben het moeilijk door een combinatie van factoren. Zo worden veel nesten van de kustbroedvogels leeggeroofd. Ook zijn er steeds minder plaatsen waar zij rustig kunnen broeden. Of het gebied groeit zo mooi dicht dat het ongeschikt wordt voor die kustbroeders. Het kan ook zijn dat het gebied te vaak door mensen wordt bezocht. Al met al nemen kustbroeders sterk in aantal af in Nederland. Waar het Waddengebied voor veel van die broedvogels één van de weinige geschikte leefgebieden zijn in Nederland, wijst onderzoek uit dat juist in het Waddengebied de broedaantallen van de kustbroeders sterk afnemen.

De kluut is bijvoorbeeld sinds 1990 met 75% afgenomen in het hele Waddengebied en sinds 2000 kelderen de broedaantallen hard. Dit komt door nestpredatie, het ongeschikt worden van broedlocaties, problemen bij het vinden van voedsel en het verdwijnen van tijdelijk geschikte broedlocaties (kluten wisselen soms van broedlocatie). Ook de bontbekplevier heeft het moeilijk in Nederland. Van deze soort broedt ruim 10% van de broedpopulatie alleen al op Texel. Het is daarom cruciaal om die te beschermen en bontbekplevieren de kans te geven. De bontbekplevier is de laatste tijd ook aanzienlijk afgenomen in aantal broedparen in Nederland. De grootste oorzaak is dat het broedsucces erg laag is door verstoring tijdens de broedperiode. bontbekplevieren broeden graag op open stukjes, met weinig vegetatie. Mensen hebben dan vaak niet door dat ze dicht bij het nest lopen, en daardoor worden de dieren vaak verstoord. Zo kiest een bontbekplevier soms parkeerterreinen in het Nationaal Park Duinen van Texel op om te broeden. De bontbekplevier staat op dit moment op de Rode Lijst.

Om deze redenen is het de moeite waard om ons in te zetten voor deze vogelsoorten in 2022. Zodat we de kustbroeders de ruimte en mogelijkheden kunnen geven die ze zo hard nodig hebben. In samenwerking met andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van de kustbroeders is ons doel om al het in 2022 opgehaalde geld een nuttige besteding te geven om hiermee de kustbroeders op Texel en in Nederland beter te beschermen.

Concrete bestedingen:

Nieuwe schelpen voor het Wagejot:

Het voorjaar van 2022 is er geld gedoneerd aan Natuurmonumenten en daarvoor zijn er weer nieuwe schelpen aangebracht op één van de broedeilanden in het Wagejot langs de Vogelboulevard

Voorlichting voor publiek:

Het is wenselijk om het publiek op onze stranden er attent op te maken dat er op het strand ook gebroed wordt door vogelsoorten zoals de Bontbekplevier, Scholekster en verschillende sternensoorten. Vanuit de Stichting Texel Vogeleiland is er geld om borden te laten ontwikkelen en produceren om publiek hierop te wijzen. Tot op heden zijn er al meerdere keren borden ontwikkeld en gedrukt om bij (tijdelijke) strandafzettingen te plaatsten als er nesten gevonden worden.

Introductie van Kuikendakjes op Texel:

In Nieuw Zeeland hebben natuurbeschermers geëxpirimenteerd met zogenaamde kuikendakjes. Dit zijn zeer eenvoudige maatregelen om jonge vogels op het strand net iets meer bescherming te geven. Deze zogenaamde kuikendakjes willen we voor de Texelse stranden ook laten maken.

Reserves voor onderhoud van schelpeneilanden:

Voor verder onderhoud aan de verschillende schelpeneilanden op Texel wordt geld gereserveerd.