Vogels kijken op Texel in april en begin mei

De noordpunt van Texel is een heerlijk gebied om vogels te kijken, zeker in het voorjaar als alle vogels aan het zingen en baltsen zijn en er iedere week nieuwe soorten arriveren. De Waddenzee en de Noordzee komen hier samen dus daar is veel voedsel voor de zeevogels en steltlopers. De noordkant van Texel is met de Eierlandsche Duinen (maar daar de Tuintjes), het Renvogelveld en De Robbenjager erg gevarieerd. Daarnaast zijn het voor de trekvogels die nog verder naar het noorden moeten de laatste gebieden waar ze nog even kunnen rusten en eten kunnen vinden voordat ze ver over zee richting Scandinavië moeten vliegen.

Aan de noordkop van Texel vind je een breed arsenaal aan leuke vogelsoorten. In de struikencomplexen in de duinen broeden Blauwborsten, een van de mooiste soorten die ons land rijk is. Daarnaast broeden er veel Fitissen, Grasmussen en Roodborsttapuiten. De Fitis en Grasmus zijn pas net terug uit hun overwinteringsgebieden in de Sahel in Afrika en zingen uit volle borst om hun territorium af te bakenen. Op de kale duinhellingen foerageren Tapuiten op loopkevers en andere insecten. Deze soort broedt in de vele konijnenholen in het gebied. Het zijn prachtige vogels maar ze zijn helaas ook erg kwetsbaar. Het is daarom van belang om op de paden te blijven en niet te dichtbij te komen, anders worden de vogels mogelijk verstoord.

Op het Renvogelveld en de plas achter de Robbenjager vind je eendensoorten als Pijlstaarten, Slobeenden, Wintertalingen en Smienten die op weg zijn naar hun broedgebieden in het hoge noorden, ook zitten er soms Zomertalingen. Deze soorten zijn in hun voorjaarskleed werkelijk een lust voor het oog. Op de plas achter de Robbenjager kan je in de vroege ochtend de Dodaars horen baltsen, een soort hinnikend geluid. Op zee jagen Grote Sterns, Visdieven en ook enkele Dwergsterns op visjes.

De Eiders zijn inmiddels aan het broeden en in mei kan je de eerste jongen al tegenkomen. In de rietranden van de plas achter de Robbenjager kan je rietvogels als de Rietzanger, Rietgors, Blauwborst en Kleine Karekiet horen zingen.
Eind april en begin mei begint de voorjaarstrek echt grote vormen aan te nemen. Zeker in de ochtend en op dagen met zuidoostenwind kan je geweldige aantallen en soorten vogels zien. Door de wind worden noordwaarts vliegende vogels dan naar de kust gestuwd, waardoor ze laag en geconcentreerd over de noordpunt vliegen. Boerenzwaluwen, Oeverzwaluwen en Huiszwaluwen vliegen laag over de zeereep naar het noordoosten en heel soms vliegt er een Roodstuitzwaluw tussen, een zeer zeldzame gast uit het zuiden van Europa.

Gele Kwikstaarten vliegen in kleine groepjes door naar Vlieland, vanaf half april worden er ook Engelse Kwikstaarten gezien en begin mei maak je kans op Noordse Kwikstaarten, allemaal zeer fraaie vogels, met name de mannetjes. Op dit soort dagen wordt bovendien vaak een Zwarte Wouw of een Visarend gezien, twee zeldzame roofvogels op het eiland. In de trektijd kan je veel soorten waarnemen die je normaal gesproken maar weinig ziet. Bovengenoemde Engelse en Noordse Kwikstaarten zijn echte voorjaarssoorten bijvoorbeeld. Over de zee vliegen regelmatig Dwergmeeuwen en in de bosjes kan je na een goede treknacht (de meeste zangvogels trekken vooral ’s nachts om aan roofvogels te ontkomen) leuke soorten tegenkomen als Gekraagde Roodstaart, Bonte Vliegenvanger en soms zelfs een Draaihals.

Tot in mei komen er ook nog veel soorten terug, zo arriveert de Kleine Karekiet eind april en Spotvogels en Bosrietzangers zijn er pas weer in de loop van mei.
Om de vogeltrek zelf te ervaren organiseren het Vogelinformatiecentrum en het Nationaal Park Duinen van Texel op 7 en 8 mei het Wadden Vogelfestival op Texel. Het centrum is het Vogelinformatiecentrum vanwaar er vele excursies zijn, een grote verrekijkershow is en in De Cockdorp is een kunst en vogelaarsmarkt. Kom ook langs dat weekend. Meer informatie op www.waddenvogelfestival.nl Dit festival wordt georganiseerd om geld bijeen te brengen voor de broedvogels van stranden zoals kluut en bontbekplevier.