Goede doel 2019, Duinvogels

Het Vogelinformatiecentrum doneert al het geld wat overblijft van de Vogelexcursies op Texel aan de Stichting Texel Vogeleiland voor de Duinvogels. Ook het geld wat opgehaald wordt tijdens het Wadden Vogelfestival 2019 wordt gedoneerd aan de Stichting met Duinvogels als doel.

Sovon en Vogelbescherming Nederland hebben voor 2019 de wulp als vogelsoort van het jaar uitgeroepen. Op Texel is de wulp nog steeds een broedvogel in het Nationaal Park (en heel zelden daarbuiten). Als wintervogel is het een algemene vogel waarbij Texel best een belangrijke rol als hoogwatervluchtplaats heeft.  Als Wadden Vogelfestival sluiten we graag aan bij de keuze soort van het jaar 2019. Wij willen graag de duinvogels waaronder de wulp (maar ook de tapuit, roodborsttapuit, blauwe kiekendief, velduil en nachtzwaluw) betere kansen geven. Daarom zetten we ons in om geheel 2019 geld in te zamelen om deze soorten te helpen.

Het aantal broedparen van de wulp is landelijk, en ook op Texel, enorm teruggelopen. Het is wellicht een van de meest schaarse weidevogels geworden. Niet alleen als weidevogel, ook als broedvogel van de duinen is deze soort steeds schaarser geworden.

Een deel van het geld wordt besteed aan het verbeteren van het broedbiotoop voor de wulpen in het Nationaal Park Duinen van Texel. Samen met beheerder Staatsbosbeheer wordt gekeken welke maatregelen we het beste in welke gebieden kunnen nemen. Op Texel is in goede broedgebieden de opslag van berk en andere struiken een probleem. Daar willen we graag wat aan doen. Het mooie van dit werk is dat soorten als roodborsttapuit en nachtzwaluw ook hiervan zullen profiteren. Daarnaast loopt er op Texel al jaren een onderzoek naar de resultaten van broedende tapuiten. De Eierlandsche Duinen is één van de bolwerken in Nederland waar nog hoge dichtheden tapuiten voorkomen. Dit onderzoek levert voor heel Nederland veel informatie op over overleving van tapuiten. Een bijdrage aan dit onderzoek zorgt ervoor dat de tapuiten intensief gevolgd kunnen worden zodat betere beheersmaatregelen mogelijk zijn.

Naschrift 2023: In het hele vroeg voorjaar van 2021 heeft een aannemer voor circa 7.000 euro (betaald uit het geld opgehaald voor dit goede doel) een heel stuk duin in de Bleekersvallei ontdaan van jonge bomen die teveel in het open duin groeiden. Hierdoor is het broedbiotoop voor typische duinvogels hersteld.

Ook heeft de Stichting Texel Vogeleiland voor het derde jaar op rij meegefinancieerd aan het langlopende tapuitenonderzoek van Sovon in de Eierlandsche Duinen. Hierbij zijn de tapuiten goed geinventariseerd en voorzien van kleurringen om de populatie goed te kunnen volgen. Het onderzoek heeft waardevolle beheersadviezen voor de beheerder Staatsbosbeheer opgeleverd. Inmiddels is door dit onderzoek ook heel duidelijk geworden welke waarde de Eierlandsche Duinen voor de Nederlandse populatie van de Tapuit hebben. Hier wordt zonering en beheer op afgestemd.

Tapuit, Northern Wheatear, Oenanthe oenanthe (foto Agami).

nieuwjaarswens 13 14