Prins Hendrik Zanddijk, nieuw Vogelgebied van formaat

Afgelopen jaren is er tussen de NIOZ-haven en Oudeschild hard gewerkt aan een voor Texel nieuwe manier van het verbeteren van de Waddendijk. In opdracht van het Hoogheemraadschap heeft aannemer Jan de Nul uit België vele kubieke meters zand uit de Noordzee opgespoten voor de bestaande waddendijk. Hierdoor is er een voor Nederland uniek duinlandschap met open kweldergebied ontstaan. Het gebied is woensdag 4 september 2019 opgeleverd. Het beheer is in handen van Staatsbosbeheer.

Het idee voor deze manier van dijkverzwaring ontstond vele jaren geleden toen bleek dat een traditionele dijkverzwaring ten koste ging van een klein deel van de binnendijks gelegen landbouwgrond. In overleg met vele partijen is er gekozen voor een alternatief: een zandopspuiting in het stukje Waddenzee tussen de NIOZ-haven en Oudeschild. Omdat dit ten koste ging van een stuk onderwater/waddennatuur werd tegelijkertijd afgesproken dat het overgrote deel als natuurgebied beheerd en onderhouden moest worden. Dit houdt ook in dat grote delen niet toegankelijk is voor mensen. Maar via een prachtig wandelpad door het duingedeelte is het gebied voor iedereen prachtig te beleven. Aan de noordkant van het gebied, net ten oosten van Ceres komt een mooie uitkijktoren van waaruit je uitkijkt over het gehele kweldergebied.

Bij de opening op 4 september werd ook het vogelkijkpunt met daarop een prachtige telescoop van Swarovski, de ST Vista onthuld. Dit vogelkijkpunt is 22 meter breed en geeft zicht over het gehele gebied. Het Vogelinformatiecentrum mocht de Swarovski ST Vista telescoop voor dit gebied leveren. De telescoop staat midden op het uitkijkpunt zodat iedereen alle vogels in het gebied op een mooie manier kan bekijken.

Het gebied is al meteen vanaf de aanleg een groot succes bij de vogels. Vorig najaar wisten heel wat lepelaars het gebied te vinden om te foerageren. Tijdens het opspuiten van het zand vingen zij vele lekkere prooien.

Afgelopen broedseizoen werd het gebied al ontdekt door de dwergsterns, scholeksters en bontbekplevieren. Daarnaast maakten veel lepelaars en steltlopers gebruik van de zanderige ondieptes om voedsel te zoeken.

Vanaf 12 juli is het gebied plotseling in trek bij vele honderden zwarte sterns. Normaal is de zwarte stern een schaarse doortrekker op Texel. Als er meer dan 10 tegelijk worden gezien, is dat voor vogelaars al bijzonder. Momenteel zitten er op de Prins Hendrik Zanddijk meer dan 700 stuks. Dit is wel heel bijzonder. Het kunnen er nog veel meer worden. Op niet al te grote afstand, op het wad van Den Oever komen jaarlijks vele tienduizenden zwarte sterns ruien.

Deze foerageren de gehele dag voor de sluizen van Den Oever en rusten op het wad van Den Oever of het Balgzand. De piekaantallen kunnen oplopen tot wel 80.000 vogels. De gehele Noordwest Europese populatie komt hier ruien om daarna door te trekken naar het zuiden. Het lijkt er dus sterk op dat een deel van deze vogels op de zanderige kust van de Prins Hendrik Zanddijk een nieuwe rui-gebied heeft gevonden. We zijn heel benieuwd hoeveel het er gaan worden. Maar 700 is al een nieuw record voor Texel.